Picasso Tapies Miro Dali

 

Jacqueline as Pallas Athena, 1962