Picasso Tapies Miro Dali

 

Tisores rovelladas, n.d.